• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Điểm xuất phát đại thần tác giả, tin tưởng cần có thể bổ vụng ông trời đền bù cho người cần cù. Nguyện vọng lớn nhất là viết ra càng nhiều càng đặc sắc tiểu thuyết mạng, kiên trì bản thân phong cách không nước chảy bèo trôi. Khởi Điểm tác giả

Tác giả: Tầm Hoa Thất Lạc Đích Ái Tình