• Số truyện

    8
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Làm thích sự tình, đốt thích đồ ăn, mã thích văn tự, đi thích địa phương, đọc sách thích, là ta vui vẻ chỗ. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Thạch Đầu Dữ Thủy