• Số truyện

    1
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Thâm niên cẩu huyết, Tu La tràng người yêu thích, không có hành văn. Tấn Giang tác giả

Tác giả: Nạp Lan Thập Thất