• Số truyện

    3
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

Truyền thuyết ta lên được so gà sớm, ngủ được so chó muộn... Ăn đến so vịt ít, làm được so con lừa nhiều... Tấn Giang tác giả

Tác giả: Yên Ba Giang Nam