• Số truyện

    7
  • Số chương

    N/A
  • Thành tích

    N/A

—— "Ngươi muốn rất kiên cường, rất kiên định, cũng muốn rất rõ ràng." Tác giả trên Tấn Giang

Tác giả: Bát Nguyệt Vi Ny